Trường : THPT Huỳnh Thúc Kháng
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 10/09/2018


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng

17

Tổng số lớp học chiều

13

Tổng số lớp 2b

0

Tổng số giáo viên

62

Tổng số phòng học

0

Tổng số môn học

13


Created by TKB Application System 10.0 on 07-09-2018